Trang chủ » Bảng giá vé tàu

Tên tàu Loại tàu Tuyến tàu Thời gian Giá vé
Tàu Victoria Cát Bà ghế mềm Hải phòng - Cát bà 7h00 250 VNĐ
Tàu Victoria Cát Bà ghế mềm Hải phòng - Cát bà 9h00 250 VNĐ
Mekong Hoàng Yến ghế mềm Hải phòng - Cát bà 13h00 250 VNĐ
Mekong Hoàng Yến ghế mềm Hải phòng - Cát bà 7h00 250 VNĐ
Mekong Hoàng Yến ghế mềm Hải phòng - Cát bà 9h00 250 VNĐ
Tàu Victoria Cát Bà ghế mềm Hải phòng - Cát bà 13h00 250 VNĐ
Tàu Victoria Cát Bà ghế mềm Hải phòng - Cát bà 15h00 250 VNĐ
Tàu Victoria Cát Bà ghế mềm Cát bà - Hải phòng 8h00 250 VNĐ
Tàu Victoria Cát Bà ghế mềm Cát bà - Hải phòng 10h00 250 VNĐ
Mekong Hoàng Yến ghế mềm Cát bà - Hải phòng 14h00 250 VNĐ
Mekong Hoàng Yến ghế mềm Cát bà - Hải phòng 10h00 250 VNĐ
Tàu Victoria Cát Bà ghế mềm Cát bà - Hải phòng 14h00 250 VNĐ
Tàu Victoria Cát Bà ghế mềm Cát bà - Hải phòng 16h00 250 VNĐ
Mekong Hoàng Yến ghế mềm Hải phòng - Cát bà 15h00 250 VNĐ
Mekong Hoàng Yến ghế mềm Cát bà - Hải phòng 8h00 250 VNĐ
Mekong Hoàng Yến ghế mềm Cát bà - Hải phòng 16h00 250 VNĐ
Mekong Hoàng Yến ghế mềm Cát bà - Hải phòng 16h00 250 VNĐ
Tuan Chau Express ghế mềm Tuần châu - Cô tô 7h00 390 VNĐ
Tuan Chau Express ghế mềm Tuần châu - Cô tô 9h00 390 VNĐ
Tuan Chau Express ghế mềm Cô tô - Tuần châu 10h00 390 VNĐ
Tuan Chau Express ghế mềm Cô tô - Tuần châu 14h00 390 VNĐ


01